ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 137 )
74.46%
มาก ( 19 )
10.33%
ปานกลาง ( 4 )
2.17%
น้อย ( 6 )
3.26%
ควรปรับปรุง ( 18 )
9.78%