ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด ประจำปี 2564
มากที่สุด ( 22 )
84.62%
มาก ( 4 )
15.38%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
ควรปรับปรุง ( 0 )
0.00%