หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงมีครบทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ ๙๘
 
 
  ในเขตตำบลหาดอาษามีประปาหมู่บ้านจำนวน ๙ แห่ง ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้ทุกหมู่
 
 
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๓๐ แห่ง
  หอกระจายข่าว จำนวน แห่ง
  เสียงไร้สายเทศบาล จำนวน แห่ง
    ๓๔ จุด      
  อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน แห่ง
 
 
  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
  ปั้มน้ำมันชนิดมีหัวจ่าย จำนวน แห่ง
  ปั้มน้ำมันแบบมือหมุน จำนวน แห่ง
  โรงสี จำนวน แห่ง
  ตลาดนัด จำนวน แห่ง
  ร้านค้า จำนวน ๑๐๑ แห่ง
 
 
  ความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในตำบล หาดอาษาจะอาศัยและกระจายอยู่ตามพื้นที่ของตน เพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่บ้านจะรวมตัว อยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนในตำบล หาดอาษายังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และ ชาวตำบลหาด อาษายังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือเป็นมรดก ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกัน มาช้านาน
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,795,927 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.