หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่
  จ่ายค่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด
  ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
  จัดระบบบริการดูแลให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ประสานงาน
  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
 
 
 
  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยเน้นในเชิงนิเวศน์พัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีรูปแบบความ หลากหลาย
  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ ถูกทำลาย
  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ประกวดหมู่บ้านเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม
  กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
  ปรับปรุงตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  การส่งเสริม การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,795,948 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.