หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ
  สร้างและบูรณะสาธารณูปโภคและระบบประปา
  สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า
  พัฒนาระบบจราจร
  จัดหาแหล่งน้ำคูระบายน้ำคลองชลประทานให้เพียงพอ และสะดวกรวดเร็ว
  ปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลจากการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร
  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
 
 
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
     
 
 
 
  ด้านการศึกษา
  เตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษาและจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
  สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างน้อยตามเกณฑ์ภาคบังคับ
  สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรค
  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างยั่งยืน
  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
  ด้านการส่งเสริมกีฬา
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย
  สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
  ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.
  ด้านประชาสงเคราะห์
  ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,796,072 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.