หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.hadarsa.go.th/orgc...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.hadarsa.go.th/staf... https://www.hadarsa.go.th/staf... https://www.hadarsa.go.th/staf...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.hadarsa.go.th/duty... https://www.hadarsa.go.th/duty... https://www.hadarsa.go.th/duty... https://www.hadarsa.go.th/duty...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.hadarsa.go.th/proj... https://www.hadarsa.go.th/proj... https://www.hadarsa.go.th/dnm_...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.hadarsa.go.th/cont...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.hadarsa.go.th/law_... https://www.hadarsa.go.th/law.... https://www.hadarsa.go.th/law_... https://www.hadarsa.go.th/proj...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.hadarsa.go.th/news...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.hadarsa.go.th/webb...
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.hadarsa.go.th/webs...
 
  (1)     2      3      4      5