หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฤดูฝน ปี2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
 
 
 
ทต.วังตะเคียน การประชุมประชาคมรับการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทำแผนพัฒนาตำบ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.โพนางดำออก การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.หันคา ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนบนเกาะเมืองโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หม [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.เนินขาม ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.สรรคบุรี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.สรรคบุรี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.สรรคบุรี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ประกาศการตรวจการจ้าง [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางลือ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.โพนางดำออก โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำออก [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ฝึกซ้อมแผนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลนางลือ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ชัยนาท สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่สังกัดสถจ.ชัยนาท [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0  
สมัครงาน (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 802  ตอบ 4  
เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 502  ตอบ 0  
งานวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดเมื่อไรคะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 954  ตอบ 1  
งานวัดคงคาราม (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 579  ตอบ 0  
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านจักสานไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านหาดอาษา
 
       
 
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
 
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้อปท.รายงานผลการดำเนินงานฯ E-PlanNacc (ด่วน) [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและความปลอดภัย ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง \"ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย\" [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
   
 
 
วัดศรีมงคล
วัดหาดอาษา
 
 
   
 
 


จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า จำนวน 120 ดวง) โ [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 4 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 ธ.ค. 2561 ]

 
 


 
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2554
 
 
 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.บางหลวง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.เสือโฮก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.บางขุด ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.นางลือ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.โพนางดำออก goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท เทศบาลตำบลไหนต้องการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น บ้างครับ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
 
 
   
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,587,273 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา