หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นายไพทูล หาญประกาศ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นายไพทูล หาญประกาศ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
ศาลเจ้าบ้านตึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีมงคล
ผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตำบลหาดอาษา
นายไพทูล หาญประกาศ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.hadarsa.go.th
เทศบาลตำบล
หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 44 
 
 
 
อบต.วังหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.โพงาม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่่น้ำน้อย จากถนนคอนกรีต [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
สถ.จ.ชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลธรรมามูล จังหวัดชัยนาท [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ไพรนกยูง โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.โพนางดำออก พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพนางดำออก แจกเอกสาร เชิญชวนการเลือกตั้งฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หันคา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ไพรนกยูง Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.นางลือ ขยะมูลฝอยและการจัดการ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดนางลือ-ทต.นางลือ ม.1-3 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.สุขเดือนห้า ขอประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2564 พื้นที่จังหวัดชัยนาทมีพายุฝนฟ้าคะนอ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ หน่วยสาระแห่งสีสัน...ศพด.วัดนางลือ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง TOR จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตร [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์กำหนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเด [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขเดือนห้า ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.เจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์กำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่้เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
รับเรื่องราว
ร้องเรียน
โทรศัพท์
056-432-584
 
 
 
สอบถามตำแหน่ง (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 227  ตอบ 0  
สมัครงาน (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 1904  ตอบ 4  
เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 745  ตอบ 0  
งานวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดเมื่อไรคะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 1284  ตอบ 1  
งานวัดคงคาราม (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 824  ตอบ 0  
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านจักสานไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านหาดอาษา
 
       
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การสนับสนุนให่้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลฯ  [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
เรื่อง ขอจัดส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
   
 
 
วัดศรีมงคล
วัดหาดอาษา
 
 
   
 
 


ประกวดราคาจ้างโครงการเทลูกรังบดอัดแน่นจากสายเอเชีย [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4016 ชัย [ 15 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างโครงการเทลูกรังบดอัดแน่นจากสายเอเชีย [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการจัดรณรงค์ป้องกันและล [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายไวนิลในโครงการจัดรณรงค์ [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อไม้ยูคาสำหรับติดตั้งป้าย ขนาด [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหลอดนีออน LED กันน้ำ 8T 18 ว [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร่ โดยวิธีเฉพ [ 22 ธ.ค. 2563 ]

 
 


 
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด ประจำปี 2564
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2554
 
     
   
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดอาษา
จำนวนผู้เข้าชม 5,745,295 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา